کارگزاری
اعضای هیات مدیره

 

 نام و نام خانوادگی:مهدی غفاری
 سمت:مدیرعامل
  
    
 
 نام و نام خانوادگی:ابوالفضل عسگری
 سمت:رئیس هیات مدیره
  
 
 
 نام و نام خانوادگی:افشین عزیزیان
 سمت:نائب رئیس هیات مدیره
  
 
 
   
 
 
 نام و نام خانوادگی:میلاد قاسمی
 سمت:عضو هیات مدیره