کارگزاری
اعضای هیات مدیره

 

 نام و نام خانوادگی:محمد اصولیان
 سمت:مدیرعامل و عضو هیات مدیره
 مدرک:
 • لیسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاه لرستان
 • فوق لیسانس مدیریت مالی از دانشگاه تهران
 • دکترای مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی تهران
 سوابق:
 • مدیر تحقیق و توسعه کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
 • قائم مقام شرکت کارگزاری رضوی
 • قائم مقام شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران
 • مدیرعامل شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران
ایمیل:info@boursebimeh.com
    
 
 نام و نام خانوادگی:محسن پورکیانی
 سمت:رئیس هیات مدیره
 مدرک:
 • فوق لیسانس مدیریت اجرائی از دانشگاه تهران
 سوابق:
 • معاون امور سرمایه گذاری های شرکت سهامی بیمه ایران
 • معاون امور نمایندگان شرکت سهامی بیمه ایران
 • مدیر برنامه و بودجه شرکت سهامی بیمه ایران
 • مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت بیمه ایران معین
 • عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران
 ایمیل:info@boursebimeh.com

 
 
 نام و نام خانوادگی:امیررضا نعمت الهی
 سمت:نائب رئیس هیات مدیره
 مدرک:
 • لیسانس حسابداری با گرایش حسابرسی از دانشکده امور اقتصادی 
 • فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه تربیت مدرس 
 سوابق:
 • کارشناس فنی مدیریت اتکائی
 • کارشناس مالی حسابرسی
 • عضو کمیته فرعی مدیریت حسابرسی
 • معاون مدیریت حسابرسی
 • مدیر حسابرسی
 ایمیل:a.neamatolahi@iraninsurance.ir
 
 
   
 
 
 نام و نام خانوادگی:محمود مصلی نژاد
 سمت:عضو هیات مدیره
 مدرک:
 • لیسانس مدیریت بیمه
 سوابق:
 • رئیس حسابداری وام در مدیریت امور مالی
 • معاون اداره کل حسابداری کنترل عملیات شعب در مدیریت امور مالی
 • رئیس اداره کل حسابداری کنترل عملیات شعب
 • معاون مدیریت امور مالی
 • سرپرست مدیریت امور مالی
 • مدیر امور مالی بیمه ایران
 ایمیل:m.mosallanezhad@iraninsurance.ir

 
 
 
 نام و نام خانوادگی:حمیداله شمالی
 سمت:عضو هیات مدیره
 مدرک:
 • لیسانس حسابداری و علوم مالی از دانشگاه تهران
 سوابق:
 • مدیر مالی شرکت ذخیره شاهد
 • مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری عظام
 • مدیر مالی شرکت کشت و صنعت چین چین
 • مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران
 • مشاور مالی شرکت گسترش سرمایه گذاری سبا
ایمیل:info@boursebimeh.com