کارگزاری

 

ساعات کاری

 

بخش روزهای کاری ساعت کاری
پذیرش بورس و فرابورس اوراق بهادار شنبه تا چهارشنبه ٧:٣٠ الی  ١٦:٣٠
پذیرش بورس کالا شنبه تا چهارشنبه ٨:٠٠ الی ١٦:٠٠
پذیرش آتی سکه شنبه تا چهارشنبه 

پنج شنبه
٨:٠٠ الی ١٦:٠٠ 

١٠:٠٠ الی ١٤:٠٠
معاملات بورس و فرابورس اوراق بهادار شنبه تا چهارشنبه ٩:٠٠ الی ١٢:٣٠
معاملات بورس کالا- رینگ فلزات شنبه تا چهارشنبه ١٠:٣٠ الی ١٢:٠٠
معاملات آتی سکه شنبه تا چهارشنبه 

پنج شنبه
١٠:٠٠ الی ١٨:٠٠ 

١٠:٠٠ الی ١٦:٠٠
پذیرش واحد سرمایه گذاری

(سبد سرمایه گذاری،صندوق های سرمایه گذاری)
شنبه تا چهارشنبه ٧:٣٠ الی ١٦:٣٠