خدمات کارگزاری
محدودیت های عرضه

 

  • پایه تخصیص: کمترین مقدار جهت تخصیص در هر نماد معاملاتی است که تخصیص های کارگزار به مشتری باید مضرب صحیحی از آن باشد.
  • حداقل عرضه: کمترین مقدار مجاز عرضه در هر نماد معاملاتی است.
  • حداقل خرید جهت کشف نرخ:مقدار یا درصدی از عرضه هر نماد معاملاتی در بورس است که طبق مقررات باید معامله گردد تا نرخ کشف شده مورد تایید بورس قرار گیرد.
  • حداقل تخصیص:کمترین مقدار مجاز تخصیص کالا توسط کارگزار به مشتری
  • حداکثر خطای مجاز تحویل: حداکثر میزان مجاز تفاوت وزن کالای تحویلی نسبت به کالای معامله شده
  • حداقل خرید هر کارگزار: کمترین مقدار از هر کالاست که یک کارگزار می تواند در بورس خریداری کند.
  • حداقل تغییر قیمت سفارش: کمترین مقدار مجاز تغییر قیمتی سفارش های ثبت شده درسامانه معاملاتی
ردیفگروه اصلیگروه کالاپایه تخصیصحداقل عرضه(واحد)حداقل خرید جهت کشف نرخحداقل تخصیصحداکثر خطای مجاز تحویل(تلورانس)حداقل خرید هر کارگزارحداقل تغییر قیمت سفارش(در واحد اندازه گیری به ریال)
واحد اندازهاندازه
١صنعتیطلاکیلو گرم١١,٠٠٠حداقل عرضه٥٠ گرم٢٥% آخرین محموله قابل تحویل٥٠گرم١٠٠
٢صنعتیاکسید مسکیلو گرم١,٠٠٠١,٠٠٠حداقل عرضهحداقل عرضه٢٥% آخرین محموله قابل تحویلحداقل عرضه٥
٣صنعتیکنسانترهکیلو گرم١,٠٠٠١,٠٠٠حداقل عرضهحداقل عرضه٢٥% آخرین محموله قابل تحویلحداقل عرضه٥٠
٤صنعتینیکلکیلو گرم١,٠٠٠١,٠٠٠حداقل عرضهحداقل عرضه٢٥% آخرین محموله قابل تحویلحداقل عرضه٥٠
٥صنعتیفولادکیلو گرم١,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٥٠% حداقل عرضه١١٠,٠٠٠٢٥% آخرین محموله قابل تحویل١١٠,٠٠٠١
٦صنعتیمسکیلو گرم١,٠٠٠٤٠,٠٠٠٥٠% حداقل عرضه٥,٠٠٠٢٥% آخرین محموله قابل تحویل٥,٠٠٠١٠
٧صنعتیآلومینیومکیلو گرم١,٠٠٠٤٠,٠٠٠٥٠% حداقل عرضه٢٠,٠٠٠٢٥% آخرین محموله قابل تحویل٢٠,٠٠٠٥
٨صنعتیرویکیلو گرم١,٠٠٠٤٠,٠٠٠٥٠% حداقل عرضه٢٠,٠٠٠٢٥% آخرین محموله قابل تحویل٢٠,٠٠٠٥
٩صنعتیسولفور مولیبدنکیلو گرم١,٠٠٠١٠,٠٠٠حداقل عرضه١٠,٠٠٠٢٥% آخرین محموله قابل تحویل١٠,٠٠٠١٠
١٠صنعتیسنگ آهنکیلو گرم١,٠٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠٥٠% حداقل عرضه٥,٠٠٠,٠٠٠٢٥% آخرین محموله قابل تحویل٥,٠٠٠,٠٠٠C
١١صنعتیسیمانکیلو گرم١,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠٥٠% حداقل عرضه١٠٠,٠٠٠٢٥% آخرین محموله قابل تحویل١٠٠,٠٠٠١
١٢صنعتیسیمان سفیدکیلو گرم١,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٥٠% حداقل عرضه٢٠,٠٠٠٢٥% آخرین محموله قابل تحویل٢٠,٠٠٠١
١٣صنعتیذغال سنگکیلو گرم١,٠٠٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠٢٥% آخرین محموله قابل تحویل٥,٠٠٠,٠٠٠١
حداکثر عرضهدر صورتی که برای برخی از کالاها به تشخیص بورس و یا پیشنهاد فروشنده و دیگر نهادهای مرتبط با بورس نیازی برای حداکثر خرید باشد با تایید مدیرعامل گزینه مربوطه در فرم عرضه تکمیل خواهد شد