بورس انرژی
پذیرش کالا در بورس انرژی

 

بازارهای بورس انرژی

بورس انرژی دارای سه بازار فیزیکی ، مشتقه و فرعی می باشد . بازار فیزیکی شامل سه تابلوی برق ، نفت و گاز و تابلوی سایر حامل های انری و بازار مشتقه شامل سه تابلوی سلف موازی استاندارد ، قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله می باشد.           (موضوع ماده ٤ دستورالعمل ) 

بازاررینگتابلو
فیزیکیداخلی و بین المللیبرق
فیزیکیداخلی و بین المللینفت و گاز
فیزیکیداخلی و بین المللیسایر حامل های انرژی
مشتقهداخلی و بین المللیقرارداد سلف موازی استاندارد
مشتقهداخلی و بین المللیقرارداد آتی
مشتقهداخلی و بین المللیقرارداد اختیار معامله
فرعیداخلی---
فرعیبین المللی---
 

انواع پذیرش ها :

 • پذیرش در بازار فیزیکی : • برای کالای اصلی حداکثر ٣٠ روز بعد از تاریخ ثبت درخواست ،درخواست شما به هیئت پذیرش ابلاغ خواهد شد و کمیته نظر کتبی خود را حداکثر ظرف ٣٠ روز پس از دریافت گزارش و مستندات مربوط از بورس اعلام می کند .
 • برای کالای مشابه کمیته عرضه موافقت و یا عدم موافقت با پذیرش را حداکثر ٧ روز کاری پس از تکمیل مدارک به مشاور پذیرش ابلاغ می کند .

ماده 8 )  :

فرم درخواست پذیرش به همراه مدارک ذیل به بورس ارائه می‌شود

١) پرسشنامه پذیرش،

٢) امیدنامه،

٣) فرم شناسه کالا،

٤) کپی برابر اصل گواهی استاندارد کالا،

٥) رسید پرداخت حق پذیرش،

٦) تعهد نامه شرکت تولیدکننده مبنی بر فراهم‌نمودن شرایط جهت بازدید از خط تولید و انبارها حسب درخواست هیئت پذیرش یا بورس،

٧) اصل یا کپی برابر اصل اسناد زیر در خصوص کالاهای وارداتی:

٧-١) جهت کالاهای وارداتی که به صورت نقدی عرضه می‌شوند و در زمان ارائه درخواست پذیرش ترخیص شده یا در شرف ترخیص می‌باشند:

الف) برگ سبز گمرکی

ب) گواهی بازرسی مبدا یا مقصد حسب درخواست بورس

ج) قبض انبار برای کالاهایی که از گمرکات ترخیص و به انبارهای داخلی حمل شده‌اند

٧-٢) جهت کالاهای وارداتی که به صورت سلف عرضه می‌شوند و در زمان ارائه درخواست پذیرش ترخیص نشده‌اند :

 الف) پروفرمای کالای وارداتی

 ب) گواهی کیفیت صادر شده توسط تولید کننده به همراه تعهدنامه واردکننده مبنی بر تحویل کالا بر اساس گواهی کیفیت ارائه شده

 ج) تعهدنامه واردکننده مبنی بر ارائه مستندات بند (٧-١) این ماده به بورس پس از ترخیص و قبل از تحویل کالا به مشتری

٨) تائیدیه مراجع ذیصلاح در خصوص کالاهائی که مشمول رعایت ضوابط خاص یا اخذ مجوزهای قانونی باشد،

٩) سایر اطلاعات مهم به تشخیص متقاضی یا درخواست بورس یا هیئت پذیرش.

 

تبصره : درخصوص کالاهایی که مشمول استاندارد اجباری نمی‌باشند، متقاضیان باید گواهی کنترل کیفیت از آزمایشگاه‌های مورد تائید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ارائه نمایند. در مواردی که ارائة این گواهی از سوی مؤسسة استاندارد و تحقیقات صنعتی ممکن نباشد، ارائة گواهی آزمایشگاه مورد تأیید بورس الزامی است

 ماده 9 )  :

شرایط پذیرش و تداوم پذیرش کالای اصلی در بازار فیزیکی

 

 • متقاضی باید سابقه فعالیت قابل اتکاء در بازار کالای مورد پذیرش داشته باشد و همچنین چشم‌انداز روشنی از تداوم فعالیت متقاضی وجود داشته باشد.
 • میزان عرضه کالا توسط متقاضی به گونه‌ای باشد که امکان کشف عادلانه قیمت را در بورس فراهم آورد.
 • کالا نباید مشمول محدودیت‌هایی از جمله محدودیت قیمت‌گذاری قانونی و انحصار در عرضه یا تقاضا باشد که مانع از کشف عادلانه قیمت کالا گردد.

پذیرش در بازار فرعی :

کالاهای خارج از گونه و تک محموله ای در بازار فرعی پذیرش و عرضه می گردند (ماده 25 )

 

برای هر نوبت عرضه کالا در بازار فرعی باید درخواستی مجزا به بورس ارائه و با رعایت ترتیبات این فصل ،موافقت کمیته عرضه کسب شود (ماده ٢٨ ) 

ماده ٢٧

 • پذیرش اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بازار مشتقه

پذیرش اوراق بهادار مبتنی بر کالا (از جمله قرارداد سلف موازی استاندارد ، قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله ) در بازار مشتقه به پیشنهاد بورس ، به تصویب هیئت پذیرش می رسد (ماده 43) دارایی پایه از بین کالاهای پذیرفته شده در بورس یا کالاهای دارای بازار نقدی قوی انتخاب شده و باید به تشخیص هیئت پذیر حداقل حائز شرایط زر باشد (ماده ٤٥ )

 •      محدودیت قانونی موثر جهت نقل و انتقال دارایی پایه وجود نداشته باشد .

 •      مرجع قیمتی روزانه قابل اتکا برای بازار نقدی دارایی پایه وجود داشته باشد .

 •      امکان تحویل فیزیکی دارایی پایه وجود داشته باشد.

ماده ٤٦

کارمزد ها :

بورس کارمزد هار زیر را برای پذیرش کالا دریافت می کند(ماده ٥١)

 • کارمزد پذیرش کالا ،به همراه درخواست پذیرش و تکمیل مدارک اولیه از متقاضی دریافت می شود که برابر با ٠/٠٠٠٧  ارزش برآوردی معاملات سالانه و تا سقف حداکثر ٥٠ میلیون ریال می باشد.
 • کارمزد درج کالا ، که بر اساس آمار سالانه عرضه کالا در بورس از عرضه کننده برای هر سال دریافت می شود که برابر با ٠/٠٠٠٢ ارزش معاملات سالانه و تا سقف حداکثر ١٥٠ میلیون ریال می باشد.