بورس انرژی
تعریف نمادهای معاملاتی

دامنه کاربرد این ضابطه در خصوص کلیه کالاها و اوراق بهادار مبتنی بر کالا قابل معامله در بورس انرژی می باشد.

اجزاء تشکیل دهنده هر نماد معاملاتی

 

 

 

 • جزء اول

 •  

   

    

  • بازار هدف
  • نام تجاری کالا
  • نام تولید کننده

   

   

   

 • جزء دوم

     نوع قرارداد

 •  

   

      نوع بسته بندی/ رژیم باری

   

   

   

 • جزء سوم

 •  

   

   

     محل تحویل

  • دوره تحویل
  • تاریخ شروع تحویل


   

  نماد گذاری معاملاتی در بورس انرژی

   

  توضیحات اختصاصی اوراق سلف موازی استاندارد نفت

  برای قرارداد سلف نفت ریالی، اولین کاراکتر نماد D و برای قرارداد سلف نفت دلاری اولین کاراکتر نماد I خواهد بود. -"نام تولید کننده" در مورد قرارداد سلف نفت، شرکت ملی نفت ایران (NIOC) می باشد که کد اختصاری این شرکت در نمادهای معاملاتی سلف نفتی، NOخواهد بود. -"محل تحویل"، اوراق سلف نفتی مطابق امیدنامه پیشنهادی شرکت مشاور، تعیین و اعلام می گردد برای مثال در صورتی که جزیره خارک محل تحویل باشد، کد اختصاری مزبور KH خواهد بود. مثال:

  KH٠٩٤١١٠١

  PFB

  DOINO

  نماد معاملاتی فوق مربوط به قرارداد سلف نفت ریالی برای تحویل در جزیره خارک در تاریخ سررسید ٩٤/١١/٠١ می باشد. مثال:

  KH٠٩٤١١٠١

  PFB

  IOINO

  نماد معاملاتی فوق مربوط به قرارداد سلف نفت دلاری برای تحویل در جزیره خارک در تاریخ سررسید ٩٤/١١/٠١ می باشد. شایان ذکر است با توجه به محدودیت های شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در اعمال نمادهای قرارداد سلف موازی استاندارد نفت، هیات مدیره بورس انرژی نماد "سمند٩٤١١" و "سمنر٩٤١١" را به ترتیب برای "قراردادهای سلف موازی استاندارد نفت دلاری برای تحویل در بهمن ٩٤ و قراردادهای سلف موازی استاندارد نفت ریالی برای تحویل در بهمن ٩٤ " تعیین نمود.

  انواع سفارش به لحاظ شرایط قیمتی و اعتبار زمانی سفارش

  انواع سفارش ها به لحاظ شرایط قیمتی شامل دو نوع سفارش محدود (Limit Order) و سفارش با قیمت باز (Market Order) تعریف شده در ماده ١٨ دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا تعیین گردیدند. از نظر اعتبار زمانی سفارش نیز، سفارش روز (Day)، جلسه (Session) و سفارش مدت دار (Good Till Date) به شرط انقضاء در پایان هفته مطابق بند ٢،١ و ٤ ماده ٢٠ دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی تعیین گردیدند.

  واحد پایه تخصیص برای هر کالا و حداقل تغییر سفارش قیمت، حداقل خرید، حداقل عرضه و حداکثر خرید

  برای کالای برق، حداقل حجم بسته قابل معامله در یک ساعت (واحد پایه تخصیص)، یک مگاوات ساعت، حداقل تغییر سفارش قیمت، ١٠ ریال تعیین گردیدند. حداقل خرید نیز معادل واحد پایه تخصیص تعیین شد. حداقل عرضه نیز معادل ٥ درصد توان قابل عرضه دوره تحویل نیروگاه در بورس (مورد تائید شرکت مدیریت شبکه) تعیین گردید. حداکثر خرید برای مشتریان دارای کد خاص، توسط شرکت مدیریت شبکه برق تعیین شد.

  تعریف بار پایه ،بار متوسط و بار پیک

  اگر تغییرات بار را بر حسب زمان در یک بازه زمانی معین مثلا یک روز کامل  (٢٤ ساعت ) در یک محور مختصات رسم ماییم منحنی حاصل می شود که به آن منحنی بار می گوییم ،منحنی تغییرات بار نمایانگر رفتار مصرفی برق در یک جامعه و نمایش دهنده الگوی مصرف آن جامعه است .

  بارهایی که در تمامی طول زمان در مدار هستند به بار پایه معروفند ، بارهایی که در بخش عمده ای از طول زمان در مدار هستند ، ولی نه صد در صد که به بار میانی معروفند و بالاخره بارهایی که درصد محدودی از زمان در مدار قرار دارند به بار پیک معروفند.