آمار معاملات بورس انرژی

آمار معاملات بازار فیزیکی تا تاریخ 93/9/23